Tải Nghị định 01/2017/NĐ-CP file doc

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ – Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Tải nghị định 01/2017/NĐ-CP bản word hay pdf. Quí vị sẽ nắm...