Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Tải Nghị định 01/2017/NĐ-CP file doc

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ – Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Tải nghị định 01/2017/NĐ-CP bản word hay pdf. Quí vị sẽ nắm được cụ thể chi tiết các điểu khoản sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định thi hành về Luật đất đai Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại chuyên mục văn bản Pháp luật của 24hoidap.com. Các bạn có thể Download Nghị định 01/2017/NĐ-CP file word  dưới đây.

Download Nghị định 01/2017/NĐ-CP file word

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP. sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai,
– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất
– Nghị định 01/2017 Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

–  Nghị định 01/ 2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

– Đối với dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường thì việc xử lý bồi thường chậm thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

– Đối với dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 có thay đổi so với khung chính sách đã được phê duyệt thì bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ, ngành có dự án đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án tổ chức thực hiện sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

– Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt và không áp dụng theo quy định của Nghị định này.

>> Tải Nghị định 01/2017/NĐ-CP file doc

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *